REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SOFT-SERWIS LEŚNIAK MAREK

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Sklep internetowy http://www.sklep.soft-serwis.eu (dalej określany jako Sklep) prowadzony jest przez firmę soft-serwis Leśniak Marek, Słoneczna 5, 47-480 Cyprzanów, NIP 639 174 58 58
§ 2.

Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż towarów znajdujących się w aktualnej ofercie asortymentowej Sklepu przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą, którzy w dowolnej formie zdeklarowali chęć dokonywania zakupów poprzez Sklep.

Sklep z uwagi na specjalistyczny charakter oferowanych produktów nie prowadzi sprzedaży konsumenckiej, klientami sklepu mogą być tylko i wyłącznie przedsiębiorcy oraz instytucje. Nie mają więc zastosowania przepisy dotyczące sprzedaży konsumenckiej.

§ 3.

Asortyment Sklepu (towar z podaną ceną) nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu przepisu art. 71 kodeksu cywilnego. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza ofertę klienta, która wymaga akceptacji Sklepu. Klient nadto zamiast oferty może złożyć zapytanie ofertowe w odniesieniu do konkretnego produktu znajdującego się w ofercie Sklepu.

§ 4.

Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień tego Regulaminu.

§ 5.

Podane przy produktach ceny nie obejmują kosztów przesyłki. Koszty przesyłki przedstawione są w zakładce WYSYŁKA.

WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW

§ 6.

Sklep służy do dokonywania zakupów (zawierania umów sprzedaży pomiędzy Soft-Serwis Leśniak Marek i Klientem) za pośrednictwem sieci Internet (protokół http lub https).

Wymagania techniczne: w celu dokonania zakupu niezbędne jest posiadanie przeglądarki internetowej (w najnowszej wersji wydanej przez producenta oprogramowania), aktywnego adresu e-mail i miejsca w skrzynce odbiorczej umożliwiającego wymianę korespondencji ze sklepem.

§ 7.

Do zakupów w Sklepie upoważnione są wyłącznie osoby prowadzące działalność gospodarczą, które wyraziły chęć zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu i którym Soft-Serwis Leśniak Marek przydzielił konto w Sklepie (nadanie nazwy użytkownika, loginu i hasła). Oferta Sklepu obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, dotyczy dostaw do siedziby Klienta wynikającej z danych posiadanych przez Soft-Serwis Leśniak Marek. W wykonaniu umowy stosuje się prawo polskie. Klient ponosi wszelką odpowiedzialność za przekazanie danych go identyfikujących w Sklepie osobom trzecim, w szczególności za złożenie przez takie osoby zamówień.

§ 8.

Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia i przesłanie go do Sklepu. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest zarejestrowanie Klienta w Sklepie dostępnym pod adresem podanym w § 1 oraz aktualność danych Klienta.

§ 9.

Przyjęcie przez Sklep każdego złożonego zamówienia potwierdzane jest drogą e-mailową oraz poprzez informację wyświetlaną w systemie Sklepu. Przyjęcie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży. Soft-Serwis Leśniak Marek nie odpowiada za usterki w przesyłaniu e-mailowych potwierdzeń, spowodowane czynnikami niezależnymi od nich (np. awariami serwerów pocztowych, łącz internetowych, klęskami żywiołowymi).

§ 10.

Wysyłając zamówienie ze strony www Sklepu Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania. W przypadku niedotrzymania postanowień Regulaminu Sklep jest uprawniony do anulowania złożonego zamówienia bez jakichkolwiek konsekwencji.

§ 11.

Sklep przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta realizowane są w ciągu dwch dni roboczych. Klient może zamówić towar znajdujący się w Sklepie o podanej tam specyfikacji.

§ 12.

Sklep zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub niepełnie wypełnionych formularzy zamówienia. Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia tylko do momentu potwierdzenia jego realizacji i tylko w takim zakresie, w jakim dopuszcza to system. Zamówienia potwierdzonego nie można anulować bez zgody Sklepu.

§ 13.

Wszystkie ceny podawane w Sklepie są wyrażone w złotych polskich (PLN). Ceny podane są w wartościach netto (bez podatku VAT) oraz brutto (z podatkiem VAT). Transakcje zawierane są w złotych polskich. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen. W takich przypadkach Sklep zobowiązuje się do poinformowania niezwłocznie Klienta o zaistniałej sytuacji. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane, a umowa uznana jest jako niezawarta. Sklep w wyjątkowych przypadkach ma prawo dokonać zmiany ceny w przypadku zamówień będących w trakcie realizacji, które zostały już potwierdzone (zaakceptowane) poprzez potwierdzenie realizacji zamówienia.

§ 14.

Sklep wystawia dokument sprzedaży w postaci faktury VAT. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z upoważnieniem Soft-Serwis Leśniak Marek do wystawienia faktury VAT na zakupione towary bez podpisu odbiorcy.

DANE OSOBOWE

§ 15.

Dane osobowe klienta: imię, nazwisko, firma, adres siedziby, adres wysyłki, adres e-mail oraz telefon kontaktowy wprowadzane są do systemu sprzedaży (z systemu Soft-Serwis Leśniak Marek  służącego do fakturowania kontrahentów) w chwili w której Klient zgłasza wolę dokonywania zakupów za pośrednictwem Sklepu. Klient zobowiązany jest na bieżąco weryfikować poprawność danych i zgłaszać wszelkie nieprawidłowości w tej mierze.

§ 16.

Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Soft-Serwis Leśniak Marek, Słoneczna 5, 47-480 Cyprzanów,  NIP: 639 174 58 58 zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.). Dane wykorzystane będą w celu realizacji zawartych umów sprzedaży. Klient został pouczony  o prawie wglądu do tych danych, żądania ich zmiany oraz usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne.

§ 17.

Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. Brak takiej zgody nie wpływa na obowiązek realizacji zamówienia przez Sklep.

PŁATNOŚCI

§ 18.

Termin płatności ustalany jest indywidualnie z każdym klientem. Informacja o sposobie płatności zawarta jest w treści faktury Vat. Sklep akceptuje płatności dokonane przelewem na konto bankowe sklepu podane w treści faktury VAT. W tytule płatności należy podać numer faktury VAT.
 Sklep może:

-  wstrzymać realizację zamówienia (zamówień);

- zablokować możliwość dokonywania zakupów przez Klienta w przypadku opóźnienia w regulowaniu płatności lub przekroczenia limitu kredytu kupieckiego ustalonego przez Sklep

§ 19.

Sklep nie przewiduje płatności przelewem za pośrednictwem serwisów transakcyjnych.

WARUNKI DOSTAWY ZAMÓWIEŃ

§ 20.

Dostawa zostanie zrealizowana zgodnie z terminem widocznym po zalogowaniu w zakładce „Zamówienia”.  Sprzedaż w Sklepie odbywa się tylko w trybie wysyłkowym. Nie mam możliwości odbioru zamówienia osobiście.

§ 21.

W momencie odbioru przesyłki Klient ma prawo i obowiązek sprawdzenia zawartości paczki w obecności pracownika firmy doręczającej przesyłkę. W razie uszkodzenia paczki, niezgodności towaru z umową, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego złożenia reklamacji pracownikowi firmy dostarczającej, a następnie telefonicznie pod numerem 500 195 473 lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: serwis@soft-serwis.eu

Zastrzeżenia dotyczące stanu dostarczonej przesyłki powinny zostać zgłoszone osobie dostarczającej przesyłkę i wymagają spisania odpowiedniego protokołu reklamacyjnego. Klient zobowiązuje się do niezwłocznego dokonywania odbioru ilościowego i jakościowego każdej partii dostarczonych towarów, a w razie stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych, do zgłoszenia ich i wystąpienia z reklamacją przy dostawie. Jednakże wady jakościowe ukryte mogą zostać zgłoszone w kolejnym dniu roboczym po ich wykryciu, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni od chwili ich wykrycia. Zgłoszenie braku ilościowego może nastąpić wyłącznie w chwili dostawy.

Niezależnie od powyższych obowiązków Klient zobowiązany jest złożyć reklamację telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

§ 22.

Umowa zawarta ze Sklepem jest umową zawieraną na odległość.

§ 23.

Klient nie może od umowy odstąpić, chyba że takie prawo wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.DOSTĘPNOŚĆ TOWARÓW

§ 24.

Zawartość Sklepu prezentuje aktualną ofertę towarów, które stanowią podstawę do złożenia oferty przez Klienta. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia Sklep ma prawo zaproponować Klientowi inny towar o takich samych lub zbliżonych właściwościach.

W przypadku zgody klienta, zrealizowane będzie tak zmodyfikowane zamówienie. W przypadku braku takiej zgody, Klient otrzyma zwrot wszelkich wpłaconych kwot na poczet danego zamówienia, zaś Sklep nie ponosi żadnej odpowiedzialności za brak realizacji zamówienia.

REKLAMACJE I GWARANCJE

§ 26.

Reklamacja będzie rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Soft-Serwis Leśniak Marek. W razie uwzględnienia reklamacji produkt zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania stanu magazynowego lub braku u dystrybutora), Sklep zaoferuje do wyboru inny produkty, zaś w razie braku zgody na inny produkt zwróci kwotę otrzymaną od Klienta oraz wystawi korektę faktury VAT. Klient nie ma prawa odesłać towaru bez porozumienia ze Sklepem.

§ 27

Zakupione i dostarczone towary są objęte dostarczaną wraz z towarem gwarancją producenta. Rękojmia w stosunkach między przedsiębiorcami jest wyłączona.

PRAWA AUTORSKIE

§ 28.

Wszystkie fotografie, design, rysunki, ikony, opisy i inne informacje zawarte na stronach Sklepu chronione są prawami autorskimi Sklepu lub innych osób. Wszelkie kopiowanie, wykorzystywanie ich bez zgody Soft-Serwis Leśniak Marek lub innego uprawnionego podmiotu jest zabronione.

§ 29.

Niektóre zdjęcia oferowanych przez Sklep produktów, ich nazwy, loga są własnością ich producentów i są wykorzystywane przez Sklep tylko w celach informacyjnych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 30.

Sklep zastrzega sobie prawo do:

    zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia,
    wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego,
    wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego,
    przeprowadzania, zmian i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu internetowego
    realizacji dużych zamówień w osobnych partiach.

§ 31.

Zakazane jest dostarczanie przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

§ 32.

Dane przekazanie w wyniku wypełnienia arkusza rejestracyjnego są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.

§ 33.

Ilekroć w regulaminie mowa o przesyłaniu korespondencji e-mailem, oświadczenie uznaje się za prawnie skuteczne nawet wówczas, gdy zostało złożone bez certyfikowanego kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

§ 34

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz innych obowiązujących przepisów prawa. Regulamin podlega prawu polskiemu. Regulamin może zostać zmieniony; aktualna treść Regulaminu dostępna jest pod adresem www.sklep.soft-serwis.eu (zakładka Regulamin). O każdej zmianie w Regulaminie zarejestrowani użytkownicy będą informowani poprzez e-mail pozostawiony w profilu klineta.  W braku akceptacji dla zmian, Klient winien zaprzestać realizacji zamówień za pośrednictwem Sklepu, pod rygorem uznania, iż Regulamin w nowym brzmieniu akceptuje.