Regulaminy

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO pod adresem www.soft-serwis.eu/sklep
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.Sklep internetowy www.soft-serwis.eu/sklep (dalej określany jako Sklep) prowadzony jest przez firmę soft-serwis Leśniak Marek, Słoneczna 5, 47-480 Cyprzanów, NIP 639 174 58 58
§ 2.Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż towarów znajdujących się w aktualnej ofercie asortymentowej Sklepu przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą, którzy w dowolnej formie zdeklarowali chęć dokonywania zakupów poprzez Sklep.Sklep z uwagi na specjalistyczny charakter oferowanych produktów nie prowadzi sprzedaży konsumenckiej, klientami sklepu mogą być tylko i wyłącznie przedsiębiorcy oraz instytucje. Nie mają więc zastosowania przepisy dotyczące sprzedaży konsumenckiej. Jeśli w opisie nie zaznaczono inaczej obowiązuje gwarancja rozruchowa 14 dni kalendarzowych od otrzymania towaru.

§ 3.

Asortyment Sklepu (towar z podaną ceną) nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu przepisu art. 71 kodeksu cywilnego. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza ofertę klienta, która wymaga akceptacji Sklepu. Klient nadto zamiast oferty może złożyć zapytanie ofertowe w odniesieniu do konkretnego produktu znajdującego się w ofercie Sklepu.

§ 4.

Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień tego Regulaminu.

§ 5.

Podane przy produktach ceny nie obejmują kosztów przesyłki. Koszty przesyłki przedstawione są w zakładce WYSYŁKA.

WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW

§ 6.

Sklep służy do dokonywania zakupów (zawierania umów sprzedaży pomiędzy Soft-Serwis Leśniak Marek i Klientem) za pośrednictwem sieci Internet (protokół http lub https).

Wymagania techniczne: w celu dokonania zakupu niezbędne jest posiadanie przeglądarki internetowej (w najnowszej wersji wydanej przez producenta oprogramowania), aktywnego adresu e-mail i miejsca w skrzynce odbiorczej umożliwiającego wymianę korespondencji ze sklepem.

§ 7.

Do zakupów w Sklepie upoważnione są wyłącznie osoby prowadzące działalność gospodarczą, które wyraziły chęć zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu i którym Soft-Serwis Leśniak Marek przydzielił konto w Sklepie (nadanie nazwy użytkownika, loginu i hasła). Oferta Sklepu obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, dotyczy dostaw do siedziby Klienta wynikającej z danych posiadanych przez Soft-Serwis Leśniak Marek. W wykonaniu umowy stosuje się prawo polskie. Klient ponosi wszelką odpowiedzialność za przekazanie danych go identyfikujących w Sklepie osobom trzecim, w szczególności za złożenie przez takie osoby zamówień.

§ 8.

Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia i przesłanie go do Sklepu. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest zarejestrowanie Klienta w Sklepie dostępnym pod adresem podanym w § 1 oraz aktualność danych Klienta.

§ 9.

Przyjęcie przez Sklep każdego złożonego zamówienia potwierdzane jest drogą e-mailową oraz poprzez informację wyświetlaną w systemie Sklepu. Przyjęcie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży. Soft-Serwis Leśniak Marek nie odpowiada za usterki w przesyłaniu e-mailowych potwierdzeń, spowodowane czynnikami niezależnymi od nich (np. awariami serwerów pocztowych, łącz internetowych, klęskami żywiołowymi).

§ 10.

Wysyłając zamówienie ze strony www Sklepu Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania. W przypadku niedotrzymania postanowień Regulaminu Sklep jest uprawniony do anulowania złożonego zamówienia bez jakichkolwiek konsekwencji.

§ 11.

Sklep przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta realizowane są w ciągu dwóch trzech roboczych. Klient może zamówić towar znajdujący się w Sklepie o podanej tam specyfikacji. Wysyłka zamówionych towarów bez względu na wybrana formę płatności następuje w ciągu 72 godzin od złożenia zamówienia lub zaksięgowania płatności.

§ 12.

Sklep zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub niepełne wypełnionych formularzy zamówienia. Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia tylko do momentu potwierdzenia jego realizacji i tylko w takim zakresie, w jakim dopuszcza to system. Zamówienia potwierdzonego nie można anulować bez zgody Sklepu.

§ 13.

Wszystkie ceny podawane w Sklepie są wyrażone w złotych polskich (PLN). Ceny podane są w wartościach netto (bez podatku VAT) oraz brutto (z podatkiem VAT). Transakcje zawierane są w złotych polskich. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen. W takich przypadkach Sklep zobowiązuje się do poinformowania niezwłocznie Klienta o zaistniałej sytuacji. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane, a umowa uznana jest jako niezawarta. Sklep w wyjątkowych przypadkach ma prawo dokonać zmiany ceny w przypadku zamówień będących w trakcie realizacji, które zostały już potwierdzone (zaakceptowane) poprzez potwierdzenie realizacji zamówienia.

§ 14.

Sklep wystawia dokument sprzedaży w postaci faktury VAT. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z upoważnieniem Soft-Serwis Leśniak Marek do wystawienia faktury VAT na zakupione towary bez podpisu odbiorcy.

DANE OSOBOWE

§ 15.

Dane osobowe klienta: imię, nazwisko, firma, adres siedziby, adres wysyłki, adres e-mail oraz telefon kontaktowy wprowadzane są do systemu sprzedaży (z systemu Soft-Serwis Leśniak Marek  służącego do fakturowania kontrahentów) w chwili w której Klient zgłasza wolę dokonywania zakupów za pośrednictwem Sklepu. Klient zobowiązany jest na bieżąco weryfikować poprawność danych i zgłaszać wszelkie nieprawidłowości w tej mierze.

§ 16.

Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Soft-Serwis Leśniak Marek, Słoneczna 5, 47-480 Cyprzanów,  NIP: 639 174 58 58 zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.). Dane wykorzystane będą w celu realizacji zawartych umów sprzedaży. Klient został pouczony  o prawie wglądu do tych danych, żądania ich zmiany oraz usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne.

§ 17.

Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. Brak takiej zgody nie wpływa na obowiązek realizacji zamówienia przez Sklep.

PŁATNOŚCI

§ 18.

Termin płatności ustalany jest indywidualnie z każdym klientem. Informacja o sposobie płatności zawarta jest w treści faktury Vat. Sklep akceptuje płatności dokonane przelewem na konto bankowe sklepu podane w treści faktury VAT. W tytule płatności należy podać numer faktury VAT.
Sklep może:

–  wstrzymać realizację zamówienia (zamówień);

– zablokować możliwość dokonywania zakupów przez Klienta w przypadku opóźnienia w regulowaniu płatności lub przekroczenia limitu kredytu kupieckiego ustalonego przez Sklep

§ 19.

Sklep nie przewiduje płatności przelewem za pośrednictwem serwisów transakcyjnych.

WARUNKI DOSTAWY ZAMÓWIEŃ

§ 20.

Dostawa zostanie zrealizowana zgodnie z terminem widocznym po zalogowaniu w zakładce „Zamówienia”.  Sprzedaż w Sklepie odbywa się tylko w trybie wysyłkowym. Nie mam możliwości odbioru zamówienia osobiście.

§ 21.

W momencie odbioru przesyłki Klient ma prawo i obowiązek sprawdzenia zawartości paczki w obecności pracownika firmy doręczającej przesyłkę. W razie uszkodzenia paczki, niezgodności towaru z umową, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego złożenia reklamacji pracownikowi firmy dostarczającej, a następnie telefonicznie pod numerem 500 195 473 lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: biuro@sklepoutlet.eu

Zastrzeżenia dotyczące stanu dostarczonej przesyłki powinny zostać zgłoszone osobie dostarczającej przesyłkę i wymagają spisania odpowiedniego protokołu reklamacyjnego. Klient zobowiązuje się do niezwłocznego dokonywania odbioru ilościowego i jakościowego każdej partii dostarczonych towarów, a w razie stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych, do zgłoszenia ich i wystąpienia z reklamacją przy dostawie. Jednakże wady jakościowe ukryte mogą zostać zgłoszone w kolejnym dniu roboczym po ich wykryciu, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni od chwili ich wykrycia. Zgłoszenie braku ilościowego może nastąpić wyłącznie w chwili dostawy.

Niezależnie od powyższych obowiązków Klient zobowiązany jest złożyć reklamację telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

§ 22.

Umowa zawarta ze Sklepem jest umową zawieraną na odległość.

§ 23.

Klient nie może od umowy odstąpić, chyba że takie prawo wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

DOSTĘPNOŚĆ TOWARÓW

§ 24.

Zawartość Sklepu prezentuje aktualną ofertę towarów, które stanowią podstawę do złożenia oferty przez Klienta. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia Sklep ma prawo zaproponować Klientowi inny towar o takich samych lub zbliżonych właściwościach.

W przypadku zgody klienta, zrealizowane będzie tak zmodyfikowane zamówienie. W przypadku braku takiej zgody, Klient otrzyma zwrot wszelkich wpłaconych kwot na poczet danego zamówienia, zaś Sklep nie ponosi żadnej odpowiedzialności za brak realizacji zamówienia.

REKLAMACJE I GWARANCJE

§ 26.

Reklamacja będzie rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Soft-Serwis Leśniak Marek. W razie uwzględnienia reklamacji produkt zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania stanu magazynowego lub braku u dystrybutora), Sklep zaoferuje do wyboru inny produkty, zaś w razie braku zgody na inny produkt zwróci kwotę otrzymaną od Klienta oraz wystawi korektę faktury VAT. Klient nie ma prawa odesłać towaru bez porozumienia ze Sklepem.

§ 27

Zakupione i dostarczone towary są objęte dostarczaną wraz z towarem gwarancją producenta. Rękojmia w stosunkach między przedsiębiorcami jest wyłączona.

PRAWA AUTORSKIE

§ 28.

Wszystkie fotografie, design, rysunki, ikony, opisy i inne informacje zawarte na stronach Sklepu chronione są prawami autorskimi Sklepu lub innych osób. Wszelkie kopiowanie, wykorzystywanie ich bez zgody Soft-Serwis Leśniak Marek lub innego uprawnionego podmiotu jest zabronione.

§ 29.

Niektóre zdjęcia oferowanych przez Sklep produktów, ich nazwy, loga są własnością ich producentów i są wykorzystywane przez Sklep tylko w celach informacyjnych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 30.

Sklep zastrzega sobie prawo do:

zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia,
wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego,
wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego,
przeprowadzania, zmian i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu internetowego
realizacji dużych zamówień w osobnych partiach.

§ 31.

Zakazane jest dostarczanie przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

§ 32.

Dane przekazanie w wyniku wypełnienia arkusza rejestracyjnego są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.

§ 33.

Ilekroć w regulaminie mowa o przesyłaniu korespondencji e-mailem, oświadczenie uznaje się za prawnie skuteczne nawet wówczas, gdy zostało złożone bez certyfikowanego kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

§ 34

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz innych obowiązujących przepisów prawa. Regulamin podlega prawu polskiemu. Regulamin może zostać zmieniony; aktualna treść Regulaminu dostępna jest pod adresem www.sklep.soft-serwis.eu (zakładka Regulamin). O każdej zmianie w Regulaminie zarejestrowani użytkownicy będą informowani poprzez e-mail pozostawiony w profilu klienta.  W braku akceptacji dla zmian, Klient winien zaprzestać realizacji zamówień za pośrednictwem Sklepu, pod rygorem uznania, iż Regulamin w nowym brzmieniu akceptuje.

Ostatnia aktualizacja 20.04.2020

 

 

1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.3. Operator serwisu (tu nazwa i ewentualnie adres) jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:

  • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
  • przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
  • możliwości logowania do serwisu;
  • utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.

5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.
7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
8. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.
9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.
10. Bardziej szczegółowe informacje na temat plików (cookies) dostępne są na stronie ciasteczka.org.pl

Translate >> Übersetzer >> Překladatel >>Переводчик